Thursday, February 7, 2013

David Meyer


El Gato
2013
gypsum powder, cat
12"x72"x72"